arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
Agencija RS za okolje - Spletni KPV
Katalog podatkovnih virov (KPV) o okolju predstavlja pregled nad podatki, ki so zbrani s strani tako državnih kot tudi drugih ustanov. Na ta način Slovenija izpolnjuje zahteve domače okoljske zakonodaje - Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, 41/04) in Direktive Parlamenta in Sveta Evrope o dostopu javnosti do okoljskih informacij (2003/4/EC) , do neke mere pa tudi zahtevo iz 8. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/, o dolžnosti organa, da redno vzdržuje in objavlja katalog informacij javnega značaja.

KPV je zanimiv za vse, ki jih zanima, s katerimi viri okoljskih podatkov v Sloveniji razpolagamo, kdo je njihov lastnik oz. skrbnik, v kakšni obliki so in pod kakšnimi pogoji so dostopni, še zlasti pa je namenjen upravnim organom s področja okolja in raziskovalcem.

Nastal je v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje na osnovi evropskega metapodatkovnega sistema za okolje, Catalogue of Data Sources (CDS) in pri njih razvitega orodja WinCDS, ki ga skupaj s slovenskimi partnerji prilagajamo lastnim potrebam in možnostim, v katalogu zbrani metapodatki (podatki o podatkih) pa uporabnikom preko spletnega mesta omogočajo iskanje po naslednjih okoljskih tematikah:
zrak, podnebne spremembe, vode, narava, hrup, kemikalije in biotehnologija, odpadki, energija, sevanja, industrija in okolje, presoje vplivov na okolje, tla, naravne in druge nesreče, zakonodaja, idr.

Zavedamo se, da katalog še zdaleč ni popoln in da ne vključuje niti vseh relevantnih virov, prav tako ni vsa država enakomerno pokrita z metapodatkovnimi opisi, lahko pa postane boljši, tudi z vašo pomočjo. V katalogu je zgolj tisto, za kar smo vedeli, da obstaja, oz. nam je nekdo poslal metapodatkovne opise.

Iskanje je omogočeno v osnovi po imenu podatkovnega vira in po upravljavcih (ustanovah in odgovornih posameznikih - skrbnik metapodatkov, posrednik podatkov, avtor/urednik/lastnik podatkov). Vpisati je mogoče tudi samo del imena oz. opisa vira, del imena ali celo samo kratico imena ustanove upravljavca.

Kriterije za iskanje po SKPV lahko po potrebi tudi izostrimo, tako da izbiramo med petnajstimi zgoraj navedenimi tematskimi področji (narava, vode, zrak, ...), med šestimi vrstami upravljavcev in devetimi vrstami virov (podatkovna baza, dokument, karta...), oz. njihovimi kombinacijami.

Iščemo lahko vire, ki so opisani s ključnimi besedami iz besednjaka okoljskih izrazov GEMET. Z izbiro ukaza Besednjak vstopimo v GEMET, kjer lahko brskamo med preko 5000 okoljskimi izrazi v slovenskem in angleškem jeziku (dodani so tudi prevodi v še 20 jezikov) ter z angleškimi definicijami pojmov, ki so prevedene v slovenščino. Spričo skromnih sredstev, ki smo jih porabili za prevode, nam je jasno, da vsi prevodi, zlasti definicij, še niso dobri, morda niti ne pravilni, zato vabimo vse, ki nam lahko ponudite boljše prevode posameznih izrazov ali definicij, da nam jih pošljete po e-pošti.

Zavedamo se, da so nekatere angleške definicije zastarele ali sporne, vendar jih sami ne moremo spreminjati, lahko pa opozorimo avtorja - Evropsko agencijo za okolje - na potrebo po popravkih.

Če imate vir okoljskih podatkov, ki ga ni v KPV, in bi ga želeli vključiti vanj, ga lahko vnesete preko spletnega obrazca za zajem metapodatkov (ukaz Prijava). Zgolj za pregledovanje KPV se ni potrebno registrirati in prijavljati.

Komentarji in predlogi