arso | mop | eionet-si | eea Izberite jezik     
Prijava   
    
S-KPV
 Podatkovni viri
 Imenik okolja
 Besednjak - Gemet
Sorodne vsebine
Evroterm
GEMET - EIONET
  Podatkovni vir:   Atlas okolja
Področje: Vrsta vira: Jezik vira:
Narava ,  Okolje Karta/GIS-GIS sistem Slovenski
Dostopnost: Dostop preko spleta brezplačno z geslom, ki ga pridobijo registrirani uporabniki ,  Javno dostopen (splet, knjižnica)
Spletni naslov(i): http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/...  (Iskanje)
Opis:
Interaktivni atlas okolja je zbirka medsebojno povezanih kartografskih podlag z okoljskimi vsebinami. Kartni material v digitalni obliki je dostopen preko interneta oz. intraneta
Datum zajema opisa: Zadnja sprememba: Stanje zaključenosti vira:
30.11.2001 15.06.2016 V toku
Poročanje:
Geografsko območje: Sosednje države EU
Država: Slovenija
Merilo: GIS orodje: Uporabljen koordinatni sistem:
Gauss-Krüger
Časovni okvir: Ažuriranje:
01.01.1970 - 31.05.2016 četrtletno
Format zapisa: Distribucijski medij:
ESRI (.shp) ,  HTML splet
Podatki o kakovosti podatkovnega vira (Splošne opombe):
Topografske podlage (PK500, PK250, TK50, TK25, TTN5) Letalski posnetki (PK500, PK250, TK50, TK25, DOF5) Digitalni model reliefa (DMR 100x100m senčen, TK50 senčen) Meje občin (RPE) Meje upravnih enot (RPE) PODATKI AGENCIJE RS ZA OKOLJE - narava Regionalni naravovarstveni zavodi Ekološko pomembna območja Zavarovana območja (obstoječi in planirani narodni, regijski ter krajinski parki) Evidenca naravnih vrednot Življenjski prostor medveda PODATKI AGENCIJE RS ZA OKOLJE - vodno gospodarstvo Vodnogospodarske izpostave in hidrografska območja Kategorizacija vodotokov po ekomorfološkem pomenu Varstveni pasovi vodnih virov (varovana območja pitne vode) Hidrografska mreža (vodotoki, nevode) Razvodnice PROSTORSKI PLAN RS - URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE Raba tal (gozdovi, kmetijske površine) Merilne postaje ANAS Energetsko omrežje (električni daljnovodi, transformatorske postaje, elektrarne) PODATKI OSTALIH USTANOV Corine Land Cover (raba tal, MOP-Geoinformacijski center) Območja potresne ogroženosti (Uprava RS za zaščito in reševanje) Evidenca zemeljskih plazov (Uprava RS za zaščito in reševanje)
Pozicijska natančnost (Dodatna pojasnila):
Tehnični podatki:
Podatki o skrbnikih:
1. Primož Kogovšek  ( Urednik podatkovnega vira ,  Za vsebino vira odgovorna oseba )
Podatki o lastništvu:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO)  ( Oseba za posredovanje podatkov ,  Oseba za stike ,  Tvorec podatkov ,  Za vsebino vira odgovorna oseba )
Besede iz GEMETA:
1. podatki o okolju
2. okolje
3. geolocirane (georeferencirane) informacije
Proste ključne besede:
Komentarji in predlogi